Audio zesilovače pracující ve třídě D
Úvod
www.elweb.cz
V topologii zapojení „klasických“ tranzistorových audio zesilovačů pracujících ve třídě AB se toho za posledních několik desetiletí v porovnání s ostatními obory elektroniky příliš nezměnilo. Hledat další vylepšení dnes možná ještě nejvíce rozšířené třídy AB již nemá příliš veliký smysl a vedlo by nejspíše k „objevování Ameriky“. Tržní ekonomika nutí výrobce nejen komerční elektroniky, aby byly konkurenceschopní. Aby dokázali nabídnout „Hodně muziky za málo peněz“. Z toho vyplývá snaha snižovat výrobní náklady. Je zřejmé, co patří při výrobě výkonového zesilovače ve třídě AB k tomu nejdražšímu. Jsou to především chladiče, přístrojové skříně a transformátory. Náklady na tyto díly se nedají ani velkosériovou výrobou příliš snižovat. Nejen tato myšlenka přinutila návrháře vyvíjet výkonové zesilovače s vyšší účinností a tedy i nižším ztrátovým výkonem, který je důvodem rozměrných chladičů a do jisté míry i ostatních výše jmenovaných součástí. Dalšími důvody jsou samozřejmě i téměř všude přítomný trend miniaturizace elektronických zařízení a hmotnost přístrojů. Souvisí to i s ekologií a opět i ekonomikou – transport a skladování hotových výrobků, výsledná energetická účinnost a tedy spotřeba elektřiny koncového uživatele, životní prostředí... Důvody vzniku nových tříd výkonových zesilovačů s vyšší účinností jsou tedy zřejmé.

Třídy zesilovačů
www.elweb.cz
- Třída A
www.elweb.cz
Koncový tranzistor je v zesilovači pracujícím ve třídě A provozován v lineární oblasti. To ovšem znamená, že tranzistorem protéká poměrně vysoký klidový proud a je tedy možné dosáhnout účinnosti maximálně pouze cca 10%. Ke zvětšení účinnosti by bylo potřeba zvětšit amplitudu vstupního signálu, což by ale vedlo k příliš velikému zkreslení, které je obvykle kompenzováno zápornou zpětnou vazbou.

www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 1 : Zjednodušené zapojení zesilovače třídy A

www.elweb.cz

- Třída B
www.elweb.cz
Použití dvou komplementárních tranzistorů, kterými neprotéká žádný klidový proud, umožňuje podstatné zvýšení účinnosti. To ale i při zavedení záporné zpětné vazby způsobuje značné přechodové zkreslení, které se projevuje především u signálů s menší amplitudou.
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 2 : Zjednodušené zapojení zesilovače třídy B

www.elweb.cz

- Třída AB
www.elweb.cz
Tato třída byla do nedávna v audio zesilovačích nejrozšířenější. Je to kompromis mezi dvěma výše uvedenými třídami. Oběma komplementárními koncovými tranzistory protéká jistý klidový proud, který posouvá jejich pracovní body blíže lineární oblasti a snižuje tak přechodové zkreslení. Účinnost by za ideálních podmínek teoreticky mohla dosáhnout i 78%, což je ovšem v praxi nereálné a setkáme se spíše s maximální účinností 50% až 60%. Účinnost samozřejmě závisí opět na amplitudě vstupního signálu. Větší amplitudy však obvykle znamenají i větší zkreslení.

- Třída C
www.elweb.cz
Tranzistory se otevírají až při překročení určité úrovně amplitudy na vstupu. Tato třída je pro audio zesilovače nevhodná, protože přechodové zkreslení je ještě výraznější než u třídy B.

- Třída G
www.elweb.cz
Jedná se o třídu AB s upraveným zdrojem napětí, který mění hodnotu napájecího napětí zesilovače skokově podle amplitudy vstupního respektive výstupního napětí. Tím je dosaženo dalšího zvýšení účinnosti. Nad 80% se však v praxi stále nedostaneme.

- Třída H
www.elweb.cz
Zesilovače pracující v této třídě jsou obdobné jako výše zesilovače třídy G s tím rozdílem, že změna napájecího napětí je spojitá.

- Třída D
www.elweb.cz
Zatímco výše uvedené třídy si byly navzájem do jisté míry podobné. Zesilovače pracující ve třídě D přicházejí se zcela novou a jinou koncepcí. Výkonové tranzistory jsou zde provozovány jako spínače, tedy v oblasti saturace. Je na nich tedy minimální úbytek napětí a tím pádem i minimální ztrátový výkon.

- Třída T
www.elweb.cz
Jedná se pouze o obchodní označení respektive reklamní trik společnosti Tripath. Uvádím ji jen pro zajímavost. Tyto zesilovače pracují ve třídě D, ale používají patentované modulační techniky společnosti Tripath. Nutno podotknout, že patent na nějakou „svou vlastní speciální“ modulační techniku má v tomto oboru téměř každý výrobce integrovaných obvodů, který se výrobou zesilovačů třídy D zabývá. Společnost Tripath Technology Inc. již zkrachovala, což ale nic nevypovídá o kvalitě těchto produktů.

Srovnání třídy D a AB
www.elweb.cz
Hlavní rozdíl z pohledu výsledného produktu je ve zmíněné účinnosti. Následující graf na Obr. 3 zobrazuje porovnání účinností v závislosti na relativním výstupním výkonu pro typické zesilovače pracující ve třídě D a AB.
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 3 : Srovnání účinnosti typických zesilovačů pracujících ve třídě AB a D

www.elweb.cz
Z toho vyplývají další rozdíly, z nichž byla většina zmíněna již v samotném úvodu. Podstatně menší ztrátový výkon u třídy D umožňuje miniaturizaci celého přístroje. Dokonce i zesilovače s výstupním výkonem v řádu desítek W mohou pracovat bez chladiče, což u třídy AB nepřichází v úvahu. Zesilovače třídy D lze stejně jako zesilovače třídy AB integrovat i na jeden jediný čip, který potřebuje ke své funkci jen minimum externích součástek.

Do nedávna nedosahovaly zesilovače třídy D tak dobrých „audio parametrů“, jako zesilovače třídy AB. To už dnes ovšem neplatí. Hodnoty zkreslení (THD+N) u třídy D jsou již u většiny moderních integrovaných zesilovačů velmi obdobné jako u třídy AB a dosahují desetin až setin procenta.

Zkreslení zde vzniká jiným způsobem, respektive kvůli jiným nežádoucím harmonickým složkám ve spektru výstupního signálu. Přestože se tedy bavíme stále o stejném údaji – například zmíněné THD+N (total harmonic distortion plus noise), může posluchač vnímat takovéto zkreslení jinak v závislosti na tom, čím bylo způsobeno. Dle mého názoru však celkové harmonické zkreslení pohybující se v řádu setin procent zaznamená jen málokterý posluchač, ať už jsou v něm zahrnuty jakékoli spektrální složky.

Na rozdíl od třídy AB se u těchto zesilovačů pracujících ve třídě D i v současnosti objevují a zřejmě i nadále objevovat budou stále nová vylepšení a nové koncepce. Lze očekávat, že v budoucnu téměř plně obsadí trh spotřební elektroniky a zesilovače třídy AB budou již jen pro „gurmány“ obdobně jako jsou dnes elektronkové zesilovače nebo tranzistorové zesilovače pracující ve třídě A.

Zapojení zesilovačů těchto dvou tříd (D a AB) jsou natolik odlišné, že je zde nebudu přímo porovnávat. Předpokládám, že topologie zesilovačů třídy AB je čtenáři známá. Topologie zesilovačů třídy D bude uvedena dále. Zesilovače třídy D jsou na tom oproti zesilovačům třídy AB hůře z hlediska elektromagnetické kompatibility. Dalo by se to přirovnat ke spínaným versus lineárním napájecím zdrojům. Kvůli spínání výkonových tranzistorů na vysokých frekvencích zde dochází ke vzniku rušení, které může být vyzařováno prostřednictvím nejen výstupních, ale i vstupních, vodičů do okolí. Stejně jako u spínaných zdrojů zde však existuje mnoho možností, jak takovéto nežádoucí vyzařování minimalizovat. Jedná se především o použití výstupních (a někdy i vstupních) filtrů, speciálních úprav modulace (viz dále) a podobně.

Na rozdíl od integrovaných (nebo i diskrétních) zesilovačů třídy AB jsou plně integrované zesilovače třídy D a i komponenty pro jejich případnou realizaci s použitím více speciálních integrovaných obvodů téměř výhradně vyráběny ve velmi malých pouzdrech určených pro povrchovou montáž, a to s roztečí vývodů obvykle 0,5mm. Výjimku tvoří snad jenTDA7480 od STMicroelectrinics, který je vyráběn v klasickém pouzdru PDIP20. Nalézt další příklady THT (throught hole technology) pouzder mezi zesilovači třídy D je opravdu obtížné. Dokonce ani v amatérských podmínkách snadno pájitelná SMD pouzdra (SOIC a pod.) se téměř nevyskytují. Má to celkem pochopitelné důvody vzhledem k určení především k použití v přenosných zařízeních a vzhledem ke snaze miniaturizovat elektroniku obecně. Dalším důvodem je zcela jistě přítomnost signálů o vysokých frekvencích (i obdélníkových průběhů), což samozřejmě vyžaduje korektní VF návrh celé realizace nejen pouzdra, ale i desky plošných spojů. Tyto jednoznačné výhody pro velkosériovou výrobu spotřební elektroniky se však pro amatérskou praxi stávají spíše nevýhodami. Pokud si však i amatér nechá vyrobit desku plošných spojů v patřičné třídě přesnosti (obvykle postačí 5. třída) s prokovy, nepájivou maskou a pocínováním, lze i pouzdra s desítkami vývodů a roztečí 0,5mm při troše šikovnosti pájet ručně, a to nejen horkým vzduchem, ale i mikropájkou. V tom druhém případě stačí použít kvalitní tavidlo a tzv. kapilární pásek (pásek upletený z velmi tenkých měděných vláken napuštěný tavidlem) pro odsání přebytečné pájky. Zesilovače pracující ve třídě D Blokové schéma Zesilovačů pracujících ve třídě D existuje mnoho různých typů, ale základní princip zůstává zachován. Zjednodušené blokové schéma může vypadat například takto:
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 4 : Blokové schéma zesilovače třídy D

www.elweb.cz
Místo analogového předzesilovače mohou být v některých integrovaných zesilovačích digitální vstupní obvody pro přímé připojení digitalizovaného audio signálu. Jednotlivé celky mohou být zahrnuty v jednom nebo ve více integrovaných obvodech. Někdy se u zesilovačů s vyšším výstupním výkonem (desítky a stovky W) používají externí koncové tranzistory.

Princip funkce
www.elweb.cz
Srdcem zesilovačů pracujících ve třídě D je modulátor. Pro následující popis funkce se pro jednoduchost omezím na modulaci pulzně šířkovou (PWM). Zjednodušený princip je znázorněn na Obr. 5. Využívá se zde komparace vstupního signálu s trojúhelníkovým (nebo pilovým) průběhem napětí řádově vyšší frekvence než je maximální frekvence vstupního signálu.
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 5 : Příklad zjednodušeného zapojení zesilovače třídy D s PWM modulací

www.elweb.cz
Nejprve je úroveň napětí vstupního signálu vyšší než úroveň napětí trojúhelníkového signálu a na výstupu komparátoru je tedy logická nula. Jakmile úroveň napětí trojúhelníkového signálu překročí úroveň napětí signálu vstupního, výstup komparátoru se překlopí do logické jedničky. Výsledkem je PWM modulovaný signál na výstupu komparátoru, kterým jsou spínány koncové výkonové tranzistory (téměř vždy MOSFET). Za nimi následuje filtr typu dolní propust a reproduktor.
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 6 : Ilustrační zobrazení průběhů napětí na vstupech (nahoře) a na výstupu (dole) komparátoru.

www.elweb.cz
Střední hodnota výstupního signálu reprezentuje zesílený vstupní signál. Pro získání výstupního signálu stačí tedy na výstup komparátoru zařadit filtr typu dolní propust. Za určitých podmínek jej lze vynechat a připojit reproduktor přímo (viz dále).

Teoreticky by bylo možné uplatnit vzorkovací kritérium a použít trojúhelníkový (nebo pilový) signál s frekvencí o něco větší než dvojnásobek maximální frekvence vstupního signálu. V praxi by to však kladlo veliké nároky na strmost výstupního filtru a způsobovalo příliš veliké zkreslení. V tomto případě se jedná o analogový princip a označování zesilovačů pracujících v třídě D jako „digitální“ není vždy správné.

Funkční bloky zesilovače
www.elweb.cz
- Vstupní obvody
www.elweb.cz
Zesilovače třídy D je možné rozdělit do dvou skupin dle typu vstupních obvodů na zesilovače s analogovým vstupem a zesilovačem se vstupem digitálním. V prvním případě je vstupní blok tvořen analogovým předzesilovačem, který má za úkol vstupní signál pouze napěťově zesílit a impedančně přizpůsobit. V druhém případě jsou ve vstupním bloku obsaženy digitální obvody a zesilovač lze označit jako plně digitální. Toto provedení umožňuje připojení digitalizovaného audio signálu a to například přes standardní sériové rozhraní I2S (Inter-IC Sound). Výhodou je možnost regulace audio korekcí („basy, výšky,...“) případně i dalších zvukových efektů digitálně v nějakém programovatelném obvodu DSP, FPGA nebo použitím tzv. digitálního audio procesoru. Takováto koncepce oproti analogovému řešení opět podstatně snižuje výrobní náklady při větších sériích. Další výhodou může být za jistých okolností i zmenšení počtu A/D nebo D/A převodů signálu, které by způsobovaly další zkreslení a kvantizační šum. Pak existují i zesilovače se vstupními obvody kombinujícími jistým způsobem analogové, digitální i analogově-digitální celky. Jako příklad lze uvést integrované zesilovače přizpůsobené pro analogový i optický (digitální) vstup.

Modulátory
www.elweb.cz
Modulátor tvoří nejdůležitější část zesilovače třídy D a značně ovlivňuje jeho výsledné vlastnosti. Výše popsaná pulzně šířková modulace je velmi zjednodušená a špičkových parametrů zesilovačů je dosahováno právě i úpravami způsobů modulace.

Sigma-Delta modulátory
www.elweb.cz
Kromě PWM se používá především modulace Sigma-Delta, která je založena na kvantizaci integrálu odchylky vstupního analogového signálu od zpětnovazebního signálu. Hodnota kvantizačního šumu je zde závislá na frekvenci. Výrazným převzorkováním vstupního signálu lze tedy potlačit nežádoucí kvantizační šum ve slyšitelném frekvenčním pásmu (tzv. „noise-shaping“). Sigma-Delta modulátory lze obecně implementovat jako plně analogové i jako plně digitální a v integrovaných zesilovačích třídy D se objevují v různých podobách.

Funkci Sigma-Delta modulátoru vysvětlím na zjednodušeném příkladu. Sigma delta modulátor může být tvořen například invertujícím integrátorem, komparátorem, spínačem S a klopným obvodem typu D (viz Obr. 7). Výstupní napětí integrátoru ui je porovnáváno komparátorem s nulovou rozhodovací úrovní. Dvouhodnotový signál z komparátoru je zapisován do klopného obvodu typu D se vzorkovacím kmitočtem fs. Výstupní signál klopného obvodu řídí spínání referenčního napětí Ur tak, aby střední hodnota náboje v integračním kondenzátoru C byla nulová.
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 7 : Zjednodušené schéma sigma delta modulátoru

www.elweb.cz

www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 8 : Průběhy signálů sigma delta modulátoru

www.elweb.cz
Další úpravy modulace signálu slouží například k potlačení vyzařování (například pomocí zpomalení náběžné a sestupné hrany obdélníkových signálů), zvýšení účinnosti, nebo možnosti přímého připojení reproduktoru bez použití výstupního filtru.

Zajímavá je také možnost synchronizace hodinového signálu pro modulaci s hodinovou frekvencí například zvyšujícího DC/DC měniče nebo obecně spínaného zdroje.

Některé integrované zesilovače třídy D umožňují také režim modulace s rozprostřeným spektrem (SSM), kdy se hodinová frekvence modulátoru v čase mění. Tím dojde k rovnoměrnějšímu rozložení energie nežádoucích spektrálních složek ve frekvenčním spektru výstupního signálu a tím snížení jejich amplitud.

Výkonové stupně
www.elweb.cz
Zjednodušeně lze výkonové stupně rozdělit na dva různé typy. Prvním je tzv. poloviční most (Obr. 9 vlevo) a tím druhým tzv. plný most (Obr. 9 vpravo).
www.elweb.cz
elweb.cz
Obr. 9 : Výkonové stupně

www.elweb.cz
Obecně je výhodnější použití koncových výkonových tranzistorů MOSFET pouze s indukovaným kanálem typu N, jelikož mají (díky větší pohyblivosti elektronů než děr) lepší vlastnosti. Řídící obvody koncových tranzistorů (v polovičním mostu) nesmí připustit současné sepnutí obou tranzistorů, což by způsobilo zkrat napájecího napětí. To je obvykle řešeno časovou prodlevou, kdy není sepnut ani jeden z tranzistorů (tzv. „dead time“). Dále se musí vyvarovat i dlouhodobému sepnutí jednoho z tranzistorů, protože stejnosměrná složka na výstupu by mohla způsobit zničení připojeného reproduktoru.

Mezi výhody zapojení „v plném mostu“ patří možnost napájení zesilovače nižším napájecím napětím. Samozřejmě lze za jistých okolností použít i jednoduchého (nesymetrického) napájecího zdroje. Další výhodou je pak méně problémů se stejnosměrným offsetem na výstupu, který by mohl poškodit připojený reproduktor. Nevýhodou je složitější obvodová realizace.

- Ochranné obvody
www.elweb.cz
Většina integrovaných obvodů obsahuje hned několik různých ochranných obvodů, které brání nejen destrukci vlastního zesilovače, ale obvykle i destrukci připojeného reproduktoru nebo chybné funkci. Mezi základní ochrany patří tepelná ochrana, detekce příliš vysokého výstupního proudu a detekce zkratu na výstupu (proti zemi / proti napájení). Někdy jsou ochrany inteligentně přizpůsobeny koncovým výkonovým tranzistorům a mohou například upravovat hodnotu maximálního povoleného výstupního proudu podle teploty čipu. Dalšími ochranami mohou být například detekce stejnosměrného napětí na výstupu nebo detekce příliš nízkého napájecího napětí.

- Výstupní filtry
www.elweb.cz
U některých integrovaných zesilovačů třídy D není výstupní filtr potřeba. V takovém případě je však nutné připojit reproduktor co možná nejblíže k zesilovači a případně provést připojení stíněnými kabely. Vzhledem k použití zesilovačů třídy D především v malých přenosných zařízeních to obvykle není problém. Pokud je filtr potřeba, realizuje se ve většině případů jako pasivní LC dolní propust 2. řádu. V některých případech lze použít i filtr složený z feristoru a kondenzátoru, který je sice rozměrově menší, cenově výhodnější, ale je schopný zadržet frekvence až od jednotek MHz. Proto je jeho použití omezeno na vybrané typy integrovaných zesilovačů používajících speciální modulaci. Zesilovače s výkonem vyšším než cca 10W je obvykle nutné opatřit pasivním LC filtrem. Syntetické indukčnosti (gyrátory) nelze použít, protože filtr musí mít akumulační schopnosti. Pasivní LC filtry tvoří „mechanické“ a ve srovnání s vlastním čipem těžké a rozměrově veliké konstrukce. Stále jsou však zanedbatelné oproti chladičům a dalším potřebným prvkům zmiňovaných u třídy AB. Do budoucna lze očekávat snahu výrobců eliminovat nutnost použití pasivních filtrů i u zesilovačů s větším výstupním výkonem. Těžko říct, zda-li se jim to nějakým způsobem povede (samozřejmě za předpokladu splnění norem elektromagnetické kompatibility). Při návrhu filtru se obvykle počítá se zlomovým kmitočtem v řádu desítek kHz a aproximací Butterworth nebo Bessel. Někdy se pro lepší potlačení vysokých frekvencí (nad 1MHz) používá kombinace LC filtru a filtru tvořeného feristorem a kondenzátorem.

Postup návrhu
www.elweb.cz
- řešení s integrovaným obvodem
www.elweb.cz
Použití plně integrovaného zesilovače třídy D návrh velmi zjednodušuje. Stačí na internetových stránkách výrobce vyhledat vhodný integrovaný obvod a stáhnout katalogový list, případně další aplikační poznámky. V katalogovém listu nebo v aplikačních poznámkách jsou obvykle uvedena doporučená zapojení a lze zde nalézt i doporučení k návrhu desky plošných spojů. V případě potřeby výrobci poskytují rozsáhlou technickou podporu, vzorky integrovaných obvodů nebo celé vývojové moduly pro laboratorní testování a vývoj.

- řešení s diskrétními součástkami
www.elweb.cz
Realizace zesilovače třídy D s použitím diskrétních součástek, respektive několika integrovaných obvodů a diskrétních součástek, je podstatně složitější a dosáhnout lepších parametrů než v případě plně integrovaného obvodu je velmi obtížné. To je další rozdíl oproti třídě AB, kde je obecně dosahováno lepších „audio parametrů“ při plně diskrétní realizaci.

Při takovéto realizaci můžeme začít návrhem blokového schématu, které se může skládat v případě použití PWM modulace například z následujících celků: vstupní předzesilovač, rozdílový zesilovač, komparátor, generátor trojúhelníkového nebo pilového signálu, budič výstupních tranzistorů, koncové tranzistory MOSFET, nadproudová a tepelná ochrana, výstupní filtr Konkrétní návrh by přesahoval rozsah této práce. Pro více informací o konkrétní realizaci zesilovače třídy D doporučuji například [2] a [3].

Při návrhu desky plošných spojů je bezpodmínečně nutné dodržet principy a pravidla VF návrhu – viz [21]. Typické příklady použití Zesilovače pracující ve třídě D naleznou uplatnění především ve velkosériově vyráběných audio zařízeních. Zatím se implementují především do přenosných přístrojů, jako jsou mobilní telefony, notebooky, přenosné audio přehrávače, přenosné video přehrávače, přenosné herní konzole a další. Začínají se však objevovat i v zesilovačích o výstupním výkonu několik stovek W (nebo i jednotek kW) určených především pro domácí „Hi-Fi“ nebo pro PA (Professional Audio) techniku.

Přehled vyráběných zesilovačů
www.elweb.cz
Nabídka integrovaných obvodů zesilovačů třídy D je dnes již velmi široká a neustále se rozrůstá. Jako příklad uvádím u každého ze zmíněných výrobců jen několik málo integrovaných obvodů. Například Texas Instruments nebo Maxim jich mají ve své nabídce již téměř sto typů. Je potřeba podotknout, že každý výrobce stanovuje parametry jinými metodami a hodnoty maximálního výkonu, účinnosti nebo zkreslení mají do jisté míry reklamní charakter, respektive jsou obvykle uváděny ty nejlepší možné, dosažitelné jen za určitých podmínek.

- Texas Instruments
www.elweb.cz
TAS5261 Výstupní výkon až 300W, SNR=110dB, THD+N=0.09%, účinnost až 95%, (samostatná výkonová část), PWM vstup
TAS5422 Výstupní výkon až 2x100W, napájecí napětí 8 – 24, analogový vstup, vhodný pro ozvučení automobilu, THD+N=0.047%, v době psaní tohoto textu (1/09) ještě nebyl v sériové výrobě
TPA3121D2 Výstupní výkon až 2x15W, THD+N=0.04%, téměř žádné externí součástky, účinnost až 90%

- Analog Devices
www.elweb.cz
SSM2305 Výstupní výkon až 2,8W, možnost přímého připojení reproduktoru bez výstupního filtru, THD+N=0.02%, účinnost až 89%
ADAU1513 Výstupní výkon až 23W, napájecí napětí 3V, (samostatná výkonová část)

- STMicroelectrinics
www.elweb.cz
TDA7491P Výstupní výkon až 2x10W, standby mód 2,5µA, možnost přímého připojení reproduktoru bez výstupního filtru, možnost synchronizace hodinového signálu modulace, THD+N=0,1%, účinnost až 90%

- Maxim
www.elweb.cz
MAX9744 Výstupní výkon až 20W, řízení hlasitosti (zesílení) analogově nebo digitálně, externí synchronizace hodinového signálu modulátoru, možnost přímého připojení reproduktoru bez výstupního filtru, THD+N=0.04%, účinnost až 93%
MAX9741 Výstupní výkon až 2x 12W, nízké elektromagnetické vyzařování, rozprostřené spektrum (změna hodinového signálu modulace v čase), diferenciální vstupy, THD+N=0,07%, účinnost až 88%- Tripath
www.elweb.cz
TA0104A Výstupní výkon až 2x500W nebo 1x1200W, THD+N=0.04%, již se nevyrábí


Bibliografie
1. Davídek, V., Laipert, M., Vlček, M. Analogové a číslicové filtry. Praha : ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03026-1.
2. Štál, Petr. Výkonové zesilovače pracující v třídě D. Praha : BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-230-5.
3. Belloň, Michal. KONSTRUKCE AUDIO ZESILOVAČE S PULZNĚ ŠÍŘKOVOU MODULACÍ. Zlín : autor neznámý, 2008.
4. W. Marshall Leach, Jr. Introduction to Electroacoustics and Audio Amplifier Design. místo neznámé : Kendall/Hunt, 2001.
5. Tripath Technology Inc. http://www.tripath.com. [Online]
6. Texas Instruments. http://www.ti.com. [Online]
7. Maxim. http://www.maxim-ic.com. [Online]
8. Analog Devices. http://www.analog.com. [Online]
9. National Semiconductors. http://www.national.com. [Online]
10. Freescale semiconductors. http://www.freescale.com. [Online]
11. STMicroelectronics. http://www.st.com. [Online]
12. International Rectifier. Reference Design - High Power Class D Audio Amplifier using IR2011. 2005.
13. University of Strathclyde. Digital Power Amplification based on Pulse-Width Modulation and Sigma-Delta Loops. 1999.
14. IEEE. Improved Wideband Low Distortion Cascaded Delta-Sigma Modulator. 2005.
15. National Rectifier. http://www.irf.com. [Online]
16. Vedral J., Holub J. http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/x38ZDS/ulohy/Sigma delta modulátor.pdf. "SIGMA DELTAMODULÁTOR" - dokumentace laboratorní úlohy předmětu X38ZDS. [Online]
17. Texas Instruments. http://www.ti.com. TPA3121D2 15-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier. [Online] 2008.
18. STMicroelectronics. TDA7491P 10 W + 10 W dual BTL class-D audio amplifier. http://www.st.com. [Online] 2008.
19. Maxim. Application Note 3881 - Spread-Spectrum-Modulation Mode Minimizes Electromagnetic Interference in Class D Amplifiers. http://www.maxim-ic.com. [Online] 2006.
20. Honda, J., Adams, J. Application Note - AN1071 - Class D Audio Amplifier Basics. http://www.irf.cz. [Online] 2005.
21. Záhlava, V. Návrh a konstrukce desek plošných spojů. Praha : Nakladatelství ČVUT, 2005. IBSN 80-01-03351-1.


obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif
obrázek/schéma ve formátu gif

<< předchozí článek
další článek     >>
0105Automatické zapnutí zesilovače audio signálem

(c) Martin Olejár, 1999 ÷ 2024 :: www.elweb.cz :: kontakt TOPlist